ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์

และอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

               เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์และอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…
อ่านข่าวเพิ่มเติม ชมภาพบรรยากาศในงาน ภาพพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย

Cluster

   ข่าวประชาสัมพันธ์             

   Video                

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2565

Next Research Publication coming soon on 16 January 2023


ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ มีส่วนร่วมในค่านิยมองค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDVETKU)

ลิงก์ด่วน

Veterinary KU

Webmail KU

ระบบ NRIIS

SCOPUS

SJR (Scimaco Journal & Country Rank)

E-office

Download

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สวพ.มก. (KURDI)

วช.

สกว.

สกสว.

สวทช.

สวก.

สพสว.

เกี่ยวกับงานวิจัย