รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับรางวัล ทะคุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564
(Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement in Biotechnology)
ในผลงานเรื่อง โรคไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิล : จากองค์ความรู้พื้นฐานสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการป้องกันโรคอย่างยั่งยืน
รางวัลจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ที่มา : vet.kuสวพ.มก.