ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโล่รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม (ด้านสาธารณสุข) จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
    อนึ่ง การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าของสถาบันที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร สังคมและประเทศ และสร้างความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร และมหาวิทยาลัย


ที่มา: VET KU, พิธีมอบโล่รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี2565