ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) ปี 2562 สาขาเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) จำนวน 3 ผลงาน