คณะกรรมการ

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้ง

ผศ.น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ

ประธานคณะกรรมการควบคุม
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

คำสั่งแต่งตั้ง

ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์

ประธานคณะกรรมการ
งานวิจัยทางคลินิก

คำสั่งแต่งตั้ง