งานประชุมทางวิชาการ

KASETSART UNIVERSITY VETERINARY INTERNATIONAL CONFERENCE 2020

         หรือ KUVIC – AiSUS 2020 เป็นงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ สมาคมสัตวแพทยศาสตร์แห่งเอเซีย (Asian Society of Veterinary Surgery : AiSVS) จัดการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 (2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference  : KUVIC – AiSVS 2020)
          เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในรูปแบบออนไลน์ (Online conference) ผ่าน Cisco Webex และที่ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้หัวข้อ Integrating best practices and innovations for animal health and human well-being”
          ในงานนี้มีการสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น  เป็นต้น

Proceeding PDF
Proceeding E-book
Gallery

KASETSART UNIVERSITY VETERINARY INTERNATIONAL CONFERENCE 2019

        หรือ KUVIC 2019 เป็นการจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (Kasetsart University Veterinary International Conference 2019 : KUVIC 2019)
        จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้หัวข้อ “Practices Propagate Innovation and Excellence” โดยมีการบรรยายพิเศษ ใน 2 หัวข้อ คือ “Global canid conservation program, integration laboratory experience to address real word
conservation issues” โดย ดร.นุชรินทร์ ศงสะเสน และ “Cannabis regulation and Veterinary uses”
โดย ดร.พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
         ในงานนี้มีการสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตจากสถาบันความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และนิทรรศการเพื่อรำลึกพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-ภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็นต้น

Proceeding PDF
Proceeding E-book
Gallery

E-Proceeding KU Annual Conference #61

E-Proceeding KU Annual Conference #60

E-Proceeding KU Annual Conference #59

E-Proceeding KU Annual Conference #58