ผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม

Asst. Prof. Dr.Sirirat Niyom

sirirat.ni@ku.th
ภาควิชา: เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

KU Forest Scopus

รศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที

Assoc.Prof.Dr.Attawit Kovitvadhi

fvetawk@ku.ac.th
ภาควิชา: สรีรวิทยา

KU Forest Scopus

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล

Assoc.Prof.Dr.Gunn Kaewmongkol

gunn_kaew@yahoo.com
ภาควิชา: เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

KU Forest Scopus

หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง บางเขน
รศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง

Assoc.Prof.Dr.Tassanee Jaroensong

fvettsj@ku.ac.th
ภาควิชา: เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

KU Forest Scopus