สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อยกระดับการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์เพื่อก้าวสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     แนวคิดโครงการ

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเพิ่มการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้มากขึ้น ซึ่งการนำผลงานวิจัยเผยแพร่แบบ Printed และ/หรือแบบ Open access ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงบทความได้อย่างกว้างขวาง และมีความรวดเร็วในการนำขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต (Speed of publication) ทำให้มีจำนวนผู้อ่านมากขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งช่วยเพิ่มระดับการอ้างอิง และช่วยขับเคลื่อนอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เนื่องจากมีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์มากขึ้น มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องมีทิศทางในการวางแผนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียง และวิธีเพิ่มการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างมีประสิทธิผล วิธีการหนึ่งโดยการสนับสนุนค่า Page charge เป้าหมายคือ ผลงานวิจัยที่เผยแพร่แบบ Printed และ/หรือแบบ Open access ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในควอไทล์ที่ 1 และ Tier 1 (10% แรกของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน Subject index โดยการเรียงลำดับจากค่า SJR [Scimago Journal Rank: www.scimagojr.com])

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ >>>สวพ.มก.

หลักเกณฑ์การสนับสนุน ใบสมัครขอรับการสนับสนุน word ใบสมัครขอรับการสนับสนุน .pdf ขั้นตอนการดำเนินโครงการ การหาค่า Tier ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มา สวพ.มก.