พิธีลงนามในข้อตกลงการใช้ อนุสิทธิบัตร
ณ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

                เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการใช้อนุสิทธิบัตร ณ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ซึ่งบริษัท วินทิเกรท ไบโอเทค จำกัด ได้เข้าร่วมเจรจา

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์
ร่วมวางพวงมาลาในงาน
สถาปนาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

                ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กัญจน์ แก้วมงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย น.สพ.ดร.ศุภชาติ ปานเนียม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ ร่วมวางพวงมาลาในงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์…

อ่านเพิ่มเติม

Prof.Yoshifumi Nishikawa เยี่ยมชม Central Lab และหน่วยสัตว์ทดลอง บางเขน ศูนย์วิจัยฯ

                ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา พา Prof.Yoshifumi Nishikawa จาก Research Unit for Innovation Medicine, National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Obihiro, Hokkaido, Japan และคณะ เข้าเยี่ยมชม…

อ่านเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เยี่ยมชม Central Lab ศูนย์วิจัยฯ

         วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ นำโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะ เข้าเยี่ยมชม…

อ่านเพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
เยี่ยมชม
Central Lab ศูนย์วิจัยฯ

       เมื่อวันอังคารที่  4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ ทองขาวและคณะเข้าเยี่ยมชม…

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัย

         เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Mattheos Koffas…

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

(Workshop)

Retrospective study 3

         เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม ผู้ประสานงานกลุ่มวิจัย การศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Cluster) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Retrospective Study ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การวิเคราะห์การรอดชีพหรือการวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ (Survival Analysis)”…

อ่านเพิ่มเติม
อบรมขั้นตอนการจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
ผ่านทางระบบ
PAT ACT online
สำหรับหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมอบรมขั้นตอนการจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ผ่านทางระบบ PAT ACT online สำหรับหน่วยงานภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายสัตวแพทย์ ธีรวัฒน์ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย
นายสัตวแพทย์ ประจำหน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ เป็นวิทยากร …

อ่านเพิ่มเติม