ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มวิจัย
สมุนไพรและแพทย์ทางเลือก

(alternative and herbal medicine)

    กลุ่มงานวิจัยสมุนไพรและแพทย์ทางเลือกเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานวิจัย
        ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่นี่

หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที
ผู้ประสานงานกลุ่มวิจัย

สมุนไพรและแพทย์ทางเลือก

fvetawk@ku.ac.th

นางสาวเนียรวรรณ มีเจริญ
ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มวิจัย

สมุนไพรและแพทย์ทางเลือก

โทร. 2807