ระบบ E – CTL Services ให้บริการ

  • จองใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  • ยืมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  • ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
  • ฝากสารเคมี ฝากตัวอย่างงานวิจัย ฝากอุปกรณ์

Central Laboratory

Central Laboratory Services room

ช่องทางและขั้นตอนการขอใช้บริการ

ช่องทางการขอใช้บริการ

       จองใช้เครื่องมือ ยืมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฝากสารเคมี ฝากตัวอย่างงานวิจัย ฝากอุปกรณ์ ดำเนินการผ่านระบบ
E- CTL Service

ตรวจสอบผลการอนุมัติการขอใช้บริการผ่านระบบ E- CTL Service

เจ้าหน้าที่ CTL ลงทะเบียนคีย์การ์ดเข้า-ออก ห้องปฏิบัติการ

ติดต่อรับคีย์การ์ดและเข้าใช้บริการ
ตามความประสงค์

หลังใช้บริการทุกครั้ง ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้บริการผ่านระบบหรือติดต่อรับเอกสารการประเมินได้ที่เจ้าหน้าที่ CTL

คืนคีย์การ์ด

ติดต่อที่ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ห้อง CTL-812 และ CTL-819 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าใช้บริการ

รับคีย์การ์ดกับเจ้าหน้าที่ CTL และเข้าใช้บริการตามความประสงค์

กรอกใบคำร้องฯ หลัง การ
เข้าใช้บริการ

ยื่นใบคำร้องฯ กับเจ้าหน้าที่ CTL เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

หลังใช้บริการทุกครั้ง ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ
หลังการใช้บริการ

คืนคีย์การ์ด

*** หมายเหตุ: การเข้าใช้บริการผ่าน 4 ช่องทางข้างต้น ในแต่ละครั้งผู้ใช้บริการ (User) ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมือ
หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab) อย่างเคร่งครัด
***

กฎระเบียบ

เอกสารขอใช้บริการ Central Lab: CTL

ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ

ดร.ชลธิชา ขุนพรม
นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการ

02-7971900 ต่อ 2809 fvetcck@ku.ac.th

ห้อง 819 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

น.ส.เนียรวรรณ มีเจริญ
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

02-7971900 ต่อ 2807 fvetnwm@ku.ac.th

ห้อง 812 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา