ขอเชิญรับชมการบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60สาขาสัตวแพทยศาสตร์

     ขอเชิญร่วมรับชม VDO การบรรยายพิเศษในหัวข้อ
เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน
Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability
   สาขาสัตวแพทยศาสตร์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดังหัวข้อต่อไปนี้
  • เส้นทางนักวิจัยสู่เกษตรไทยยั่งยืน โดย รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์
  • แหล่งโปรตีนใหม่ในศตวรรษหน้า โดย ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที
  • ทิศทางการผลิตไก่เนื้อวิถีใหม่ ฝ่าวิกฤต สู่ความยั่งยืน โดย น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล
  • บันไดสู่เกษตรที่ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่ โดย อ.สพ.ญ.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
สามารถรับชมได้ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่นี่

ที่มา: สวพ.มก. ,งานประชุมวิชาการม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่60