ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์

     ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผลการประกวดรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ
ที่มีผลกระทบสูงสุด ประจำปี 2565
ชื่อผลงาน “เทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้เพื่อการจัดการโรคอุบัติใหม่สำหรับฟาร์มปลานิลและปลานิลแดงในประเทศไทยและต่างประเทศ” จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: สกสว. ,Vet KU