CTL-809/1

Chemical Analysis Laboratory 1

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมี 1 

เครื่องมือที่ให้บริการ

ให้บริการ

  • ห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
    การวิเคราะห์หาระดับปริมาณสารหรือ metabolite ของสาร หรือวัด kinetic ของเอนไซม์ในตัวอย่าง Biological fluid เพื่อให้ทราบถึงกลไกการทำงาน หรือการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล รวมไปถึงงานเตรียมตัวอย่าง (Samples preparation)
    ก่อนการวิเคราะห์

*ภาพถ่ายบนเว็บไซต์ทุกภาพได้รับการอนุญาตจากบุคคลในภาพเพื่อการนำมาเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว