งานบริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์

รายการบริการ

 1. วิเคราะห์ดิน / น้ำ
  • ค่าความเป็นกรด – ด่าง
  • ธาตุอาหารในดิน  
 2.  วิเคราะห์พืช / สัตว์
  • เตรียมตัวอย่าง (อบแห้งและบด)
  • การระเหยสารออกจากตัวอย่าง
  • ธาตุอาหารในพืช
  • สารต้านอนุมูลอิสระในพืช
 3. การตรวจสอบตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์
  • การตรวจสอบสไลด์ตัวอย่าง

4. งานทางด้านพันธุกรรมวิศวกรรม

  • การสกัดสารพันธุกรรม (DNA, RNA และ Protein) จากตัวอย่างพืช สัตว์ และแบคทีเรีย
  • การเพิ่มปริมาณ (Amplify) สารพันธุกรรมด้วยเทคนิคต่างๆ
  • การตรวจสอบปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมภาพถ่าย
  • การทำให้สารพันธุบริสุทธิ์ (Purify)
  • การตรวจสอบความเข้มข้นของสารพันธุกรรม

5. การจัดเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ (Sequence alignment)

6. การตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์ (Sequence blast)

7. การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ (Sequence analysis)

  • การวิเคราะห์เพื่อจำแนกและระบุสปีชีส์ของตัวอย่าง (Species identification)
  • การวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรม (Genetic variation)
  • การวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (Phylogenetic relationship)

8. การตรวจ / การวิเคราะห์อื่น ๆ