เปิดรับสมัครทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปี2565 (ทุน SRF, ทุนพัฒนาศักยภาพ)

 

           ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับ อาจารย์ บัณฑิตศึกษา
บุคลากรที่สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัย ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ จึงได้เปิดรับสมัครทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

 

    1. ทุนวิจัย Start-up Research Fund (SRF)                                       
    2. ทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
      (ทุนพัฒนาศักยภาพ)      

 

            ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ เปิดรับสมัครทุนวิจัยดังกล่าวตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 ท่านสามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ได้ที่
คุณญาดา หาญปัญญาพิชิต ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
ห้อง 303 ชั้น 3
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ http://www.researchvetku.com