ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ในคณะสัตวแพทยศาสตร์

ทุนที่เปิดรับอยู่ในขณะนี้

รู้จักกับTRL

ทุนวิจัยภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์

Comingsoon…

cr: บพข.

เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานทุนวิจัย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเมื่อต้องการ รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย, ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ, รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ขั้นตอนการยื่นเสนอ

ขอรับทุนวิจัยภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เสนอโครงการขอรับทุน ให้ครบถ้วน

จัดทำบันทึกข้อความเสนอ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

ส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณญาดา หาญปัญญาพิชิต
ศูนย์วิจัยฯ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
e-mail: research.vet.ku@gmail.com
โทร. 02-797-1900 ต่อ 1308