เปิดรับสมัครทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป
ประจำปี 2024-2025

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม