บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง
ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

    หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal)
แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศ call proposal อาหาร.pdf

2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf

3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. อาหาร.docx

4. เอกสารประกอบ TRL อาหาร.xlsx

ที่มา: บพข.