ค่านิยมองค์กร (IDVETKU)

IDVETKU

ค่านิยมองค์กร

I: Integrity

 • รักเกียรติ
 • สัตย์ซื่อ
 • มืออาชีพ

D: Determination

 • มุ่งมั่น
 • ก้าวหน้า
 • กล้าหาญ

V: Voluntary

 • มีน้ำใจ
 • เสียสละ
 • ช่วยเหลือสังคม

E: Ethics

 • ถือจรรยาบรรณ
 • คุณธรรม
 • รับผิดชอบ

T: Technology

 • ก้าวทันวิทยาการ
 • เทคโนโลยี

K: Knowledge

 • เรียนรู้
 • สร้างสรรค์
 • เชี่ยวชาญ

U: Unity

 • สามัคคี
 • ร่วมมือร่วมใจ
 • รวมพลัง