ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนการเบิกรับเงินจากแหล่งทุน

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มก.
(Fundamental Fund (Basic Research), เงินรายได้ส่วนกลาง มก.)

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย มก.
(ทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เช่น สกสว./วช./ สวก./สวรส./สนช./บพข.บพค. เป็นต้น)

แนวทางการปฏิบัติ

การบริหารทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การตอบรับทุนและวิธีการโอนเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย