ทุนภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัย และเพิ่มศักยภาพการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาบการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งจะนำไปสู้การสร้างผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทุน ให้กับนักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและนิสิตระดับปริญญาโทและเอกที่เข้าเรียนหลักสูตรในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการขอรับทุนตามประกาศ

ในการนี้จึงขอเชิญชวนนักวิจัย สัตวแพทย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและนิสิตระดับปริญญาโทและเอกในหลักสูตรสังกัดคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ที่สนใจ ยื่นเอกการเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอรับทุน ตามช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร ดังนี้

 1. เดือน มกราคม 2565 (4-31 มกราคม 2565)- ทุนสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) รอบที่ 1
  – ทุนสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา บางส่วน (ทุน ทวพบ.) รอบที่ 1
 2. เดือน พฤษภาคม 2565 (1-31 พฤษภาคม 2565)
  – ทุน Start-up Research Fund: SRF
  – ทุนพัฒนาศักยภาพ
 3. เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565
  – ทุนสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา
 4. เดือน สิงหาคม 2565 (1-31 สิงหาคม 2565)
  – ทุนสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) รอบที่ 2
  – ทุนสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา บางส่วน (ทุน ทวพบ.) รอบที่ 2

*สำหรับทุนฮูเวฟาร์มา เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตลอดปี*

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละทุนได้ที่นี่ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
e-mail: research.vet.ku@gmail.com
โทร. 02-797-1900 ต่อ 1308