ผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที
Assoc.Prof.Dr.Attawit Kovitvadhi

fvetawk@ku.ac.th

ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

นายวงศ์วิศว์ เจริญผล
MR.WONGVIT CHAROENPHOL

wongvit.c@ku.ac.th