KU Innovation Talk#1 Let’s change the world

        KU Innovation Talk#1 Let’s change the world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้อย่างไร

           สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUVA) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญอาจารย์ สัตวแพทย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา
KU Innovation Talk#1 Let’s change the world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้อย่างไร

ร่วมเสวนาโดย

  • ศ.ดร.น.สพ.พงศ์ราม รามสูต
   นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
   ผู้ประสานงานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ
   ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  • น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
   นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มก.
  • สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช
   ผู้ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564
  • ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที
   รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ สพ.มก.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ research.vet.ku@gmail.com
หรือติดต่อ 087-3424842 คุณสิริกาญจน์