การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 4/2567 (Online)

  ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 4/2567 (Online) ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ รูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Webex by Cisco (พร้อมรับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ PDF File)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-1610
อีเมล kulabsafety@gmail.com
[button text=”>>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม <<<" style="outline" radius="10" link="https://sites.google.com/view/kulabsafety/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-42567" target="_blank"]

ที่มา: สวพ.มก.