การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ครั้งที่ 2/2567 (Online)

    ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย
ครั้งที่ 
2/2567 (Online) ในวันวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. 
รูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Webex by Cisco (พร้อมรับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ PDF File)
ลงทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
 โทรศัพท์ 02-561-1610
 อีเมล kulabsafety@gmail.com

ที่มา: สวพ.มก.