บุคลากร

นางสาวพัชร์วสา พึ่งตน
Miss Patwasa Puengton

หัวหน้างานธุรการศูนย์วิจัยฯ

ตำแหน่ง:       นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับ:           ชำนาญการ

หน่วยงาน:      ธุรการ

สถานที่ติดต่อห้อง 303 ชั้น 3 ศูนย์วิจัยฯ
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

02-7971900 ต่อ 1302 fvetpws@ku.ac.th

น.สพ.เกษตร สุเตชะ
Mr. Kaset Sutasha

ตำแหน่ง:        สัตวแพทย์

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      สนับสนุนงานวิจัย

สถานที่ติดต่อห้อง 303 ชั้น 3 ศูนย์วิจัยฯ
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

02-7971900 kaset.s@ku.th


ตำแหน่ง:        สัตวแพทย์

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      สัตว์ทดลอง บางเขน

สถานที่ติดต่อห้องสัตว์ทดลอง ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

สพ.ญ.ไอริณ ขวัญอโนชา
Miss Irin Kwananocha

ตำแหน่ง:        สัตวแพทย์

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      สนับสนุนงานวิจัย

สถานที่ติดต่อ:   ห้อง 819  ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

02-7971900 irin.kw@ku.ac.th

สพ.ญ.ณัฐณิชา เตชะโชควิวัตน์
Miss Natnicha Taechachokevivat

ตำแหน่ง:        สัตวแพทย์

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      สนับสนุนงานวิจัย

สถานที่ติดต่อห้อง 819  ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

02-7971900 natnicha.tae@ku.th

ดร.ชลธิชา ขุนพรม
Dr. Chonticha Kunprom

ตำแหน่ง:        นักวิจัย

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง
(Central Lab)

สถานที่ติดต่อห้อง 819 ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

02-7971900 ต่อ 2809 fvetcck@ku.ac.th

นางสาวเนียรวรรณ มีเจริญ
Miss Nianrawan Meecharoen

ตำแหน่ง:        นักวิทยาศาสตร์

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง
(Central Lab)

สถานที่ติดต่อห้อง 812 ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

02-7971900 ต่อ 2807 fvetnwm@ku.ac.th

นายธนิสรณ์ บุญญคง
Mr. Thanisorn Boonyakong

ตำแหน่ง:        นักวิทยาศาสตร์

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      สัตว์ทดลอง บางเขน

สถานที่ติดต่อห้องสัตว์ทดลอง ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

02-7971900 ต่อ 3163 thanisorn.bo@ku.th

นางสาววริศรา มารยาท
Miss Waritsara Marayat

ตำแหน่ง:        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      สนับสนุนงานวิจัย

สถานที่ติดต่อห้อง 303 ชั้น 3 ศูนย์วิจัยฯ
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

02-7971900 ต่อ 1308 fvetwam@ku.ac.th

นางสาวญาดา หาญปัญญาพิชิต
Miss Yada Hanpanyapichit

ตำแหน่ง:        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      สนับสนุนงานวิจัย

สถานที่ติดต่อห้อง 303 ชั้น 3 ศูนย์วิจัยฯ
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

02-7971900 ต่อ 1308 yada.han@ku.th

นางธิดา มิ่งขวัญ
Mrs. Thida Mingkwun

ตำแหน่ง:        นักวิชาการพัสดุ

ระดับ:            ชำนาญการ

หน่วยงาน:      ธุรการ

สถานที่ติดต่อห้อง 303 ชั้น 3 ศูนย์วิจัยฯ
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

02-7971900 ต่อ 1306 fvettdm@ku.ac.th

นางสาวฐานิกา จิตรักษา
Miss Thanika Jitraksa

ตำแหน่ง:        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับ:            ชำนาญการ

หน่วยงาน:      สัตว์ทดลอง บางเขน

สถานที่ติดต่อห้องสัตว์ทดลอง ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

02-7971900 ต่อ 3163 fvettkj@ku.ac.th

นางสาวสุพิชชา ดันนอก
MISS Supitcha Dunnok

ตำแหน่ง:        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:       ธุรการ

สถานที่ติดต่อห้อง 303 ชั้น 3 ศูนย์วิจัยฯ
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

02-7971900 ต่อ 1312 supitcha.dun@ku.th

นายวงศ์วิศว์ เจริญผล
MR. Wongvit Charoenphol

ตำแหน่ง:        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:       สนับสนุนงานวิจัย

สถานที่ติดต่อห้อง 303 ชั้น 3 ศูนย์วิจัยฯ
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

02-7971900 ต่อ 1312 wongvit.c@ku.th

นายประกาศิต พะนะเสน
MR Prakasit Panasen

ตำแหน่ง:        ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล

ระดับ:            ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:      สัตว์ทดลอง บางเขน

สถานที่ติดต่อห้องสัตว์ทดลอง ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

02-7971900 ต่อ 3163

นางสาวขวัญภิชา สังข์สำราญ
Miss Khwanpicha Sungsamran

ตำแหน่ง:      นักวิทยาศาสตร์

ระดับ:          ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:     เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง
(Central Lab)

สถานที่ติดต่อห้อง 819 ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา

02-7971900 ต่อ 2809 ajarin_s@hotmail.com

นางสาวน้ำทิพย์ อินทร์ดนตรี
Miss Namthip Indontree

ตำแหน่ง:      นักวิทยาศาสตร์

ระดับ:          ปฏิบัติการ

หน่วยงาน:     เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง
(Central Lab)

สถานที่ติดต่อห้อง 819 ชั้น 8
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา