โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในแมว
Feline Lymphoma

โดย รศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง
อาจารย์ประจำภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกเพื่อรับชม

ที่มา: ทุนสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่3

นวัตกรรมการจัดการความเจ็บปวดในสัตว์
ด้วยการแพทย์สนับสนุน
Innovation pain management in animal
using complementary medicine

โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.มนชนก วิจารสรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกเพื่อรับชม

การบรรยายพิเศษ งานประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่60

เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน
“เส้นทางนักวิจัยสู่เกษตรไทยยั่งยืน”

โดย รศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชา จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกเพื่อรับชม

ที่มา: การบรรยายพิเศษ งานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่60

ที่มา: การบรรยายพิเศษ งานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่60

การบรรยายพิเศษ งานประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่60

เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน
“แหล่งโปรตีนใหม่ในศตวรรษหน้า”

โดย รศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที
อาจารย์ประจำภาควิชา สรีรวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกเพื่อรับชม

การบรรยายพิเศษ งานประชุมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่60

เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน
“บันไดสู่เกษตรที่ยั่งยืนบนวิถีปกติใหม่”

โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
อาจารย์ประจำภาควิชา เวชศาสตร์
และทรัพยากรการผลิตสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกเพื่อรับชม

ที่มา: การบรรยายพิเศษ งานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่60