มูลนิธิโครงการหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้แผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     มูลนิธิโครงการหลวง มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครกงารวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัย/นักวิชาการ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง โดยกำหนดแผนงานวิจัย และกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 6 แผนงานวิจัย 15 กรอบวิจัย ประกอบด้วย

  • แผนงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบสายพันธุ์พืช/สัตว์เศรษฐกิจพื้นที่สูงที่มีลักษณะพิเศษ
  • แผนงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบนพื้นที่สูง
  • แผนงานวิจัยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  • แผนงานวิจัยความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  • แผนงานวิจัยสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  • แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการวิจัย

     เพื่อให้ผลงานวิจัยตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ
เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย เพื่อดำเนินงานวิจัยและช่วยประสานงาน ในการดำเนินงานวิจัยให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงสามารถส่งต่อและถ่ายทอดงานผลงานวิจัยสู่งานพัฒนาและส่งเสริมให้
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

     หากนักวิจัยสนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ ระบบ RMS โดยระบบจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: สวพ.มก.