ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอภาคบรรยาย
(Oral Presentation)

ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 60 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

   

     ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 60 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

     ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.15 – 17.15 น.

     ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

     ท่านสามารถ register ที่ QR code ข้างล่างนี้

ที่มา: งานประชุมวิชาการม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่60