การนำชื่อ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ไปใช้ในการโฆษณา

ผู้ขออนุญาต

เตรียมเอกสารการขออนุญาต

ส่งเอกสารการขออนุญาต มาที่
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์
ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ในการขออนุญาตนำชื่อไปใช้ในการโฆษณา

รายงานการประชุมและข้อสรุปเรื่องการนำชื่อไปใช้เพื่อการโฆษณา

เตรียมเอกสารข้อตกลงการนำชื่อ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ไปใช้ในการโฆษณา

ข้อตกลงการนำชื่อไปใช้ในการโฆษณา

ผู้ขออนุญาตลงนามในข้อตกลงการนำชื่อ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ไปใช้ในการโฆษณา

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ลงนามในข้อตกลงการนำชื่อ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ไปใช้ในการโฆษณา

ประกาศ

แนวทางการปฏิบัติการนำชื่อ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ไปใช้ในการโฆษณา

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณวงศ์วิศว์ เจริญผล
ศูนย์วิจัยฯ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
e-mail: research.vet.ku@gmail.com / wongvit.c@ku.ac.th
โทร. 02-797-1900 ต่อ 1312