ผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก
Assoc.Prof.Dr.Manakorn Sukmak

fvetmksu@ku.ac.th

ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

  • Yaemkasem, S., Boonyawiwat, V., Sukmak, M., Thongratsakul, S., & Poolkhet, C. (2022). Spatial and temporal patterns of white spot disease in Rayong Province, Thailand, from october 2015 to september 2018. Preventive Veterinary Medicine, 199, 105560.
  • Saengsawang, P., Pangjai, D., Kaewmongkol, G., & Inpankaew, T. (2021). Detection of antibodies against three zoonotic Bartonella spp. and cross-reactivity among species and Coxiella burnetii in dogs and cats from Central Thailand. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 101743.
  • Piewbang, C., Tattiyapong, P., Khemthong, M., Lachroje, S., Boonrungsiman, S., Kasantikul, T., Surachetpong, W. & Techangamsuwan, S. (2022). Dual infections of tilapia parvovirus (TiPV) and tilapia lake virus (TiLV) in multiple tilapia farms: Their impacts, genetic diversity, viral tropism, and pathological effects. Aquaculture, 737887.
  • Nguyen, T.T., Kamyingkird, K., Phimpraphai, W. & Inpankaew, T. (2022). Viability of Toxoplasma gondii tachyzoites in different conditions for parasite transportation. Veterinary World, 15(1), 198-204
  • Chan, R., Chiemchaisri, C., Chiemchaisri, W., Boonsoongnern, A., & Tulayakul, P. (2022). Occurrence of antibiotics in typical pig farming and its wastewater treatment in Thailand. Emerging Contaminants, 8, 21-29.
  • Ratanapob, N., Thuamsuwan, N., & Thongyuan, S. (2022) Anthelmintic resistance status of goat gastrointestinal nematodes in Sing Buri Province, Thailand. Veterinary World, 15(1), 83-90.