เงินสนับสนุนการทำวิจัย

ในคณะสัตวแพทยศาสตร์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขั้นตอนการยื่นเสนอ

ขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัย ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
พร้อมแนบหลักฐานการขอรับเงินสนับสนุน ตามประกาศนั้น ๆ
ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ส่งเอกสารขอรับเงินสนับสนุนได้ที่
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณญาดา หาญปัญญาพิชิต
ศูนย์วิจัยฯ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
e-mail: research.vet.ku@gmail.com
โทร. 02-797-1900 ต่อ 1308