Teaser บรรยายพิเศษ สาขาสัตวแพทยศาสตร์

ท่านสามารถรับชม VDO ฉบับเต็มได้ในวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2565

ผ่านทาง งานประชุมวิชาการม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่60

ที่มา: งานประชุมวิชาการมก.ครั้งที่60