ผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม
Asst. Prof. Dr.Sirirat Niyom

sirirat.ni@ku.th

ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

ดร.ชลธิชา ขุนพรม
Dr.Chonticha Kunprom

fvetcck@ku.ac.th