โครงการ Vet Research Day

   

        คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดงาน Vet Research Day ในรูปแบบการประชุมทางวิชาการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางสัตวแพทย์ ได้นำเสนอและเผยแพร่งานทางวิชาการและผลงานวิจัยของตนเองให้เป็นความรู้ต่อภายในองค์กร โดยกิจกรรม
ของการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation และ
Poster Presentation

     ในการนี้ ทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของท่าน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างบุคลากร
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง

ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียน Abstract ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเพื่อนำเสนอ