การอบรมเชิงปฏิบัติการ Retrospective Study ครั้งที่ 3

กลุ่มงานวิจัย การศึกษาวิจัยทางคลินิก
(Clinical Research Cluster)

     ขอเชิญอาจารย์ นายสัตวแพทย์ประจำโรคพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ: การวิเคราะห์การรอดชีพ หรือ การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ (Survival Analysis)

วิทยากร: รศ.สพ.ญ. สุวิชา เกษมสุวรรณ

วันและเวลา: วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่จัดอบรม: ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา พระบรมราชินีนาถ

ด่วน! จำกัดจำนวนเพียง 20 ท่าน

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่:

    • ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม ผู้ประสานงาน (092-2657467)
    • ดร.ชลธิชา ขุนพรม ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (091-0570719) เบอร์ภายใน 2809

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย