โดย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ประเภท ต่างๆ ดังนี้
1.รางวัลการประกวดคลิปวีดิโอการพัฒนาตำบลภายใต้โครงการ U2T มก.
2.รางวัลการประกวดนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.รางวัลการประกวดนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
4.รางวัลการประกวดนวัตกรรมสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.รางวัลการประกวดนวัตกรรม Popular Vote
6.รางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทอาหาร:ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงอาหารไทยพร้อมปรุงประเภทแกง
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ที่มา: KU, VET KU