หน่วยงานสัตว์ทดลอง

บางเขน

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวฐานิกา จิตรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ห้องสัตว์ทดลอง
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
e-mail: fvettkj@ku.ac.th
โทร. 02-797–1900 ต่อ 3163