มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขั้นตอนการยื่นเสนอ

การรับพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผู้เสนอการรับพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารตามใบนำส่งให้ถูกต้องและครบถ้วน

ส่งเอกสารการขอรับพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพได้ที่
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การส่งเอกสารให้ดำเนินการกับมหาวิทยาลัยผ่านคณะสัตวแพทยศาสตร์

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณวริศรา มารยาท
ศูนย์วิจัยฯ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
e-mail: ibc.vet.ku@gmail.com
โทร. 02-797-1900 ต่อ 1308