ผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที
Assoc.Prof.Dr.Attawit Kovitvadhi

fvetawk@ku.ac.th

ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

นายวงศ์วิศว์ เจริญผล
MR. WONGVIT CHAROENPHOL

wongvit.c@ku.ac.th
  • Thiendedsakul, P., Santativongchai, P., Boonsoongnern, P., Yodsheewan, R., & Tulayakul, P. (2022). Glutathione-S-transferase activity in various organs of Crocodylus siamensis and its attenuation role in aflatoxin B1-induced cell apoptosis in human hepatocarcinoma cells. Veterinary World, 15(1), 46-54.