ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 

02-7971900 research.vet.ku@gmail.com

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อหาเรา