ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ เพื่อให้ผลิตผลงานที่มีศักยภาพ เชิงวิชาการหรือผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป โดยการสนับสนุน “ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” และ “ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงให้ได้ทำวิจัยริเริ่มหรือสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพเชิงวิชาการหรือมีผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและสายวิชาชีพให้ผลิตผลงานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

     นอกจากนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังได้สนับสนุน “ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง” และ “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงให้ได้ทำวิจัยริเริ่มหรือสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพเชิงวิชาการหรือมีผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงมีส่วนในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งยังสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายอันจะนำไปสู่ การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและสายวิชาชีพให้ผลิตผลงานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ต่อไป

     ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย     

     สามารถดูรายละเอียดข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาทุนต่าง ๆ ดังนี้
     – ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่  >>> ประกาศผล
     – ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่            >>>ประกาศผล
     – ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง               >>>ประกาศผล
     – ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง          >>>ประกาศผล

ที่มา: NRIIS