คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ได้รับโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร “รางวัลส่วนงานที่สร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติสูงสุด ปี 2562″ส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 3 ปริมาณผลงานรวมต่อจำนวนนักวิจัยของส่วนงาน (70.600/131.0) = 0.539