เปิดรับสมัครทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 5

ขยายระยะเวลารับข้อเสนอรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 1 - 18 ก.ค. 2565

                 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาการศึกษาและงานวิจัยของคณะให้มีศักยภาพสูงสุด สามารถผลิตงานวิจัยทั้งส่วนงานวิจัย
พื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ที่ได้มาตรฐาน มีความเป็นสากล นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางสัตวแพทย์
เป็นที่พึ่งทางวิชาการและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์อย่างแท้จริง
                  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในการพัฒนาประเทศ
และส่งเสริมให้เกิดการวิจัยของเครือข่ายงานวิจัยของบุคลากรในคณะให้สอดคล้องกับแผนวิจัยของชาติ
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถบริหารแผนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัย
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การดำเนินงานของกลุ่มวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์

ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเปิดรับสมัครทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา ปีที่ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้บริหารแผนงานและหัวหน้าโครงการ

  • เป็นบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ และรวมถึงการลาไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
  • ไม่มีประวัติการทิ้งงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชาในฐานะหัวหน้าโครงการประจำปีงบประมาณ 2561, 2562 (ปีที่2), 2563 (ปีที่3), และ2564 (ปีที่4) หากโครงการยังไม่สิ้นสุดไม่สามารถขอทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชาในฐานะผู้บริหารแผนงาน ปีที่5 ได้

งบประมาณและระยะเวลาในการวิจัย

  • แผนงานละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
  • ระยะเวลาการวิจัยโครงการละไม่เกิน 2 ปี

*คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภคให้กับโครงการที่ได้รับอนุมัติ*

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเสนอเพื่อขอรับทุน