ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2565

Next Research Publication coming soon on 11 October 2022

Research Cluster II

Assoc.Prof.Dr.Nikorn Thongtip

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Panpicha Sattasathuchana

Research Cluster II

Asst.Prof.Dr.Tawin Inpankaew
Thi Thuy Nguyen

Research Cluster V

Dr.Taksaon Duangurai

Research Cluster II

Assoc.Prof.Dr.Chaithep Poolkhet
Sompit Yaemkasem

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Soontaree Petchdee

Research Cluster II

Assoc.Prof.Dr.Phanwimol Tanhan

Research Cluster V

Dr.Chommanad Lerdkrai

Research Cluster II

Assoc.Prof.Dr.Win Surachetpong

Research Cluster V

Asst.Prof.Dr.Metha Chanda
Chanoknun Poochipakorn

Research Cluster II

Asst.Prof.Dr.Tawin Inpankaew

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Amnart Poapolathep