ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Retrospective Study” Part I

     สำหรับอาจารย์ สัตวแพทย์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม เพื่อสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลในการทำวิจัย
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทำให้งานวิจัยของท่านมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
     โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. สุวิชา เกษมสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Clinical Research มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ (on site) จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ชั้น8 อาคาร 80 พรรษาพระบรมราชินีนาถ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 13.30 – 16.30 น.
ด่วน! รับจำนวนจำกัด

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ >>