หน่วยงาน

นางสาวพัชร์วสา พึ่งตน             Tel.02-797–1900 ต่อ 1302      E-mail: fvetpws@ku.ac.th

นางธิดา  มิ่งขวัญ                    Tel.02-797–1900 ต่อ 1306     E-mail: fvettdm@ku.ac.th

 

น.สพ.เกษตร สุเตชะ                Tel.02-797–1900 ต่อ 1302    E-mail : kaset.s@ku.th

น.สพ.ดร.ศุภชาติ ปานเนียม        Tel.–                              E-mail : supachat.p@ku.th

สพ.ญ.ไอริณ ขวัญอโนชา          Tel.02-797–1900               E-mail : irin.kw@ku.ac.th

สพ.ญ.ณัฐณิชา เตชะโชควิวัตน์    Tel.02-797–1900               E-mail : natnicha.tae@ku.th

นางสาววริศรา มารยาท             Tel.02-797–1900 ต่อ 1308   E-mail : fvetwam@ku.ac.th

นางสาวญาดา หาญปัญญาพิชิต   Tel.02-797–1900 ต่อ 1308   E-mail : yada.han@ku.th 

นายวงศ์วิศว์ เจริญผล              Tel.02-797-1900 ต่อ 1312    E-mail: wongvit.c@ku.ac.th

ดร.ชลธิชา ขุนพรม                    Tel.02-797–1900 ต่อ 2809   E-mail : fvetcck@ku.ac.th

นางสาวเนียรวรรณ มีเจริญ          Tel.02-797–1900 ต่อ 2807   E-mail : fvetnwm@ku.ac.th 

นางสาวขวัญภิชา สังข์สำราญ        Tel.02-797–1900 ต่อ 2809   E-mail : ajarin_s@hotmail.com

นางสาวน้ำทิพย์ อินทร์ดนตรี          Tel.02-797-1900 ต่อ 2809   E-mail : namthip.ind@ku.ac.th

 

นายธนิสรณ์ บุญญคง                 Tel.02-797–1900 ต่อ 3163    E-mail : thanisorn.bo@ku.th

นางสาวฐานิกา จิตรักษา               Tel.02-797–1900 ต่อ 3163    E-mail : fvettkj@ku.ac.th

นายประกาศิต พะนะเสน                Tel.02-797-1900 ต่อ 3163     E-mail: