การเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

     หน่วยเครื่องมือปฏิบัติการห้องวิจัยกลาง (Central Lab:CTL) ได้ปรับขยายเวลาการเปิดให้บริการ จากเวลาปฏิบัติงานปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น. (พักกลางวัน 12.00-13.00น.) เพื่อเพิ่มเวลาการเข้าใช้บริการและตอบสนองในด้านความสะดวก รวมถึงเปิดโอกาสและทางเลือกในการใช้บริการประเภทต่างๆ ภายใน Central Lab ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น