CTL-730

Chemical Analysis Laboratory 2

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมี 2 

เครื่องมือที่ให้บริการ

ให้บริการ

  • ห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยทางโครมาโทกราฟี (Chromatography)

*ภาพถ่ายบนเว็บไซต์ทุกภาพได้รับการอนุญาตจากบุคคลในภาพเพื่อการนำมาเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว